Algemene Voorwaarden
Magnolia Coaching & Training
(gezins-) begeleiding

 

 

1. Algemeen

Magnolia Coaching & Training (hierna: Magnolia), gevestigd in Mierlo, is opgericht door Janneke Hendriks en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60809884.
Magnolia biedt begeleiding aan kinderen/jongeren en hun ouders, in de vorm van opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding vanuit een systemische en contextuele visie. Daarnaast biedt Magnolia individuele begeleidingstrajecten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtgever en Magnolia en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

a. Magnolia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Magnolia voert haar werkzaamheden uit conform de beroepscode voor Jeugdwerkers van het SKJ en de beroepscode voor Maatschappelijk Werkers van het BPSW.

b. Magnolia heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst: Begeleiding aan minderjarigen tot 16 jaar

a. Magnolia Coaching zal haar werkzaamheden ten aanzien van de minderjarige eveneens naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een geregistreerd jeugdzorgwerker verwacht mag worden. Magnolia Coaching stelt, conform het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, het belang van de minderjarige voorop.

b. Het coaching traject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Jongeren vanaf 12 jaar moeten zelf instemmen met de hulpverlening en zullen dus altijd betrokken worden bij de besluitvorming. Het traject wordt gestart en eventueel beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en jeugdzorgwerker. De jeugdzorgwerker bepaalt, in overleg, inhoud en beëindiging van het traject. In dit kader kunnen door ouders geen verplichtingen worden opgelegd.

c. Bij begeleiding van jongeren tot 16 jaar is toestemming vereist van beide gezaghebbende ouders en de jongere zelf als deze in de leeftijd is tussen 12 en 16 jaar. Magnolia Coaching zal alles doen wat in haar macht ligt om deze toestemming te verkrijgen. In uitzonderingssituaties wijkt Magnolia Coaching hiervan af en doorloopt dan het stappenplan besluitvorming hulp. (Ministerie van Volsgezondheid, November 2016)

 

5. Tarieven en betalingsvoorwaarden

a. De tarieven voor begeleiding staan vermeld in de opdrachtbevestiging of zijn op te vragen bij Magnolia. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Bij afspraken op een andere locatie dan de bedrijfslocatie in Mierlo worden er reiskosten in rekening gebracht van € 0,35 per kilometer vanaf een straal van 15 kilometer vanaf Mierlo tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

b. Indien u een rekening ontvangt van Magnolia, wordt u verzocht deze binnen twee weken na ontvangst te voldoen. Wanneer u de rekening niet tijdig betaalt, ontvangt u een eerste herinnering. Als u ook hierna niet betaalt, ontvangt u een tweede herinnering waarbij
€ 12,50 extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht u ook na deze tweede herinnering niet betalen, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent tijdig te betalen, dan dient u dit vooraf te bespreken met Magnolia, zodat er eventueel een regeling getroffen kan worden.

c. Indien er een vergoeding plaatsvindt vanuit derden (bijvoorbeeld de gemeente) zal dit in mindering worden gebracht van het te betalen bedrag. Opdrachtgever is – tenzij anders overeengekomen – zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van enige vergoedingen vanuit derden (instanties).

d. Bij een betalingsachterstand is Magnolia gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat alsnog volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

6. Nakomen afspraken en annuleren van afspraken

Het nakomen van de afspraken is een voorwaarde om tot een goede hulpverlening te kunnen komen. Indien de afspraak niet door kan gaan, ongeacht de reden, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Gesprekken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk vrijdagochtend telefonisch geannuleerd te zijn. Indien de afspraak te laat of niet door u wordt afgezegd, wordt een tarief van € 45,- per gemiste afspraak in rekening gebracht als een gedeeltelijke vergoeding voor verlies van de gereserveerde behandeltijd. Hiervoor krijgt u een rekening thuisgestuurd.

 

7. Vertrouwelijkheid, privacy en persoonsgegevens

a. Magnolia verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleiding, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.De door Magnolia verkregen informatie tijdens de begeleiding wordt, ten aanzien van jongeren tot 16 jaar, in beginsel besproken met de ouder(s) tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met het kind.

b. Na toestemming van de cliënt, ouder of de betrokken minderjarige, kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van zwaarwegende belangen voor cliënt, ouder, de betrokken minderjarige, Magnolia, of enige derden, behoudt Magnolia zich het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen om zo hulpverlening op gang te brengen en gevaar te voorkomen (conflict van plichten).

c. Indien Magnolia op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak verplicht wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, is Magnolia niet aansprakelijk voor eventueel door cliënt, ouder of betrokken minderjarige geleden schade (in welke zin dan ook).

d. Het staat Magnolia vrij verkregen informatie (mits volstrekt anoniem en niet herleidbaar naar cliënt, ouder of betrokken minderjarige) te gebruiken ter verbetering van haar dienstverlening, voor intervisiedoeleinden of als praktijkvoorbeeld in de door haar verzorgde opleidingstrajecten.

e. Opdrachtnemer verwerkt de door opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met opdrachtgever is afgesproken enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. Gegevens worden bewaard tot minimaal 15 jaar na het eindigen van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft het recht de gegevens in te zien, een verklaring te laten toevoegen, onjuiste gegevens te laten rectificeren of gegevens eerder te laten verwijderen.

 

8. Aansprakelijkheid

a. Magnolia is nooit aansprakelijk voor de directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen die cliënt, ouder of de betrokken minderjarige, al dan niet in overleg met Magnolia heeft genomen. Client, ouder, of de betrokken minderjarige zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel gedurende de periode van begeleiding als daarna.

b. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Magnolia leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Magnolia wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Magnolia komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Magnolia beperkt tot het in totaal aan Magnolia voldane honorarium in de betreffende opdracht, met een maximum van € 5.000,–.

 

9. Toepasselijk recht, klachtregeling en geschillen

a. Klachten voorafgaand aan, tijdens of na het door Magnolia verrichten van diensten, dienen door cliënt, ouder of minderjarige binnen 1 jaar na de betreffende situatie die aanleiding geeft voor een klacht schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Magnolia maakt gebruik van een klachtregeling en een externe vertrouwenspersoon. Hiervoor wordt verwezen naar de website van Magnolia. Magnolia zal de klacht conform de klachtregeling afhandelen.

b. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.