Privacyverklaring
Magnolia Coaching & Training

 

 

Magnolia Coaching & Training, gevestigd te Mierlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Magnolia Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Magnolia     Coaching & Training (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Adres- en locatiegegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
BSN-nummers;
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de begeleidingsgesprekken of door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Magnolia Coaching & Training verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het verstrekken van persoonsgegevens welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening of het kunnen declareren van het verschuldigde bedrag (eventueel bij derden).
Magnolia Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een wettelijke plicht.

Een voorbeeld van een wettelijke plicht is art 7.4.0 lid 2 Jeugdwet waarin aan jeugdhulpaanbieders de verplichting wordt opgelegd om aan de gemeente gegevens te verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de gemeentelijke taak, zoals onder andere het beoordelen of jeugdhulp nodig is en nog andere taken.

Of art 7.3.8 Jeugdwet waarin de jeugdzorgwerker verplicht wordt om een dossier aan te leggen en in dit dossier alle gegevens vast te leggen die nodig zijn voor goede jeugdhulp.

Een ander voorbeeld is art 5.1.2 Wmo 2015 waarin aanbieders van maatschappelijke ondersteuning de bevoegdheid krijgen om gegevens van de  cliënt te verwerken, waaronder gezondheidsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor het bieden van maatschappelijke ondersteuning en voor de financiering daarvan. Voorwaarde is dan overigens wel dat de gegevens afkomstig zijn van de gemeente of van jou als mijn cliënt.

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Magnolia Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om diensten te kunnen leveren in de vorm van begeleiding of trainingen.

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Voor het toezenden van een offerte of andere (commerciële) doeleinden (in de meest brede zin van het woord).

 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Magnolia Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer op basis van artikel 7.3.8 lid 3 Jeugdwet en artikel 5.3.4 WMO 2015 de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: minimaal 15 jaar, of langer indien noodzakelijk.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Magnolia Coaching & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verstrekken van relevante gegevens aan de gemeente in het kader van de financiering van de hulp.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Magnolia Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Magnolia Coaching & Training gebruikt alleende Google Analytics cookie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de door Magnolia Coaching & Training bewaarde persoonsgegevens:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen, tenzij de privacy van een ander geschaad wordt;
Je hebt het recht om een eigen verklaring toe te voegen volgens artikel 7.3.8 lid 2 Jeugdwet en artikel 7: 454 lid 2 BW
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magnolia Coaching & Training;
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, toevoeging, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@magnoliacoaching.nl. Magnolia Coaching & Training reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Magnolia Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@magnoliacoaching.nl.